Vedtægter for Amager Volleyball Klub

27. februar 2018

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Amager Volleyball Klub.

1.2 Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune og er stiftet med virkning fra 1. juni 1999.

1.3 Foreningen er tilsluttet Sjællands Volleyball Kreds (SVBK) under Dansk Volleyball Forbund (DVBF), som er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disse forbunds love og bestemmelser.

2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at beskæftige interesserede med og fremme interessen for volleyball på motions- og konkurrenceplan, samt at skabe rammerne for et socialt samvær mellem medlemmerne.

3. Medlemskab

3.1 Enhver kan blive medlem af foreningen, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.

3.2 Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at underkaste sig foreningens vedtægter mv. samt støtte foreningens formål.

3.3 Personer kan optages eller overgå til passivt medlemsskab. Passive medlemmer kan ikke uden forudgående aftale med et medlem af klubbens ledelse deltage i træningspas og kampe, men er uden videre berettiget til at deltage i andre af foreningens arrangementer og opretholder stemme- og opstillingsberettigelse i forbindelse med foreningens generalforsamling.

3.4: Udmeldelse kan kun ske via mail eller brev til foreningens medlemsansvarlige med mindst en måneds varsel til en kontingentperiodes ophør.

3.5 Foreningen skal føre kartotek over medlemmernes navne, adresser og fødselsdatoer.

4. Eksklusion

4.1 Eksklusion af et medlem kan kun ske når et kvalificeret flertal i bestyrelsen finder det påkrævet som følge af brud på klubbens love og vedtægter, og stemmer derfor. Såfremt det pågældende medlem inden 8 dage efter bestyrelsens beslutning er blevet ham/hende bekendt, fremsætter begæring herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det pågældende medlem er berettiget til at møde ved den ekstraordinære generalforsamling hvis afgørelse er endelig. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele heraf.

5. Hæftelse

5.1 Foreningens formue hæfter for de forpligtelser, bestyrelsen indgår på vegne af foreningen.

5.2 Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn og relevante oplysninger angives, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes med mindst 3 og højst 5 ugers varsel.

6.3 Til generalforsamlingen har alle seniormedlemmer såvel aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance, stemmeret i anliggender, som vedrører seniorspillerne eller den samlede klub. I anliggender som vedrører ungdomsafdelingen eller den samlede klub har ynglinge, juniorer samt forældre til yngre aktive ungdomsspillere, der ikke er i kontingentrestance, stemmeret efter følgende stemmetildeling: En stemme pr. barn. Et medlem kan afgive sin stemme ved skriftlig fuldmagt til at andet medlem.

6.4 Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. En endelig dagsorden med medlemmernes forslag udsendes herefter så vidt muligt syv dage før generalforsamlingen.

6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer og klubbens opløsning jf. punkt 12. Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med til antallet af afgivne stemmer. Ændringen træder i kraft, så snart den er vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

6.6 For at kunne blive valgt til Bestyrelse, Revisor eller udvalg skal det pågældende medlem være til stede eller have indgivet et skriftligt tilsagn om, at vedkommende ønsker at modtage valg til den foreslåede post. Desuden skal medlemmet være fyldt 18 år.

6.7 Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, som efterfølgende skal godkendes og underskrives af dirigenten.

6.8 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Formandens beretning for det forløbne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent.
  • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for foreningens fremtidige virke.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal gøre det, når mindst 1/5 af klubbens medlemmer retter begæring herom, bilagt forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på den ekstraordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen.

8. Ledelse

8.1 Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer; heriblandt Formand, Næstformand, Kasserer og Sportschef. Formand og Kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Herudover vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Blandt disse konstitueres som minimum en Næstformand samt en Sportschef. Konstitution skal offentliggøres senest 2 uger efter generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, eventuel suppleant for 1 år. Valgene foretages i henhold til punkt 6 af generalforsamlingen. Desuden kan en ungdomsrepræsentant, der ikke har stemmeret, deltage i bestyrelsens arbejde.

9. Organisation

9.1 Foreningens operative organisering fastlægges af bestyrelsen

10. Økonomi

10.1 Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves af såvel passive som aktive medlemmermed et af bestyrelsen fastsat fast interval . Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, og der ikke er truffet anden skriftlig aftale med et medlem af bestyrelsen, kan kassereren opkræve et gebyr på kr. 50 ved første rykker, som udsendes tidligst efter 14 dage og kr. 100 ved anden rykker, som udsendes tidligst efter 28 dage. Er et medlem i restance i mere end en måned fra forfaldsdatoen kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem fra foreningen.

11. Regnskab

11.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Kassereren skal sikre, at der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter på en forsvarlig måde, herunder sørge for rettidig kontingentopkrævning.

11.2 Revisor vælges på den ordinære generalforsamling. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at kassebeholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Revisoren skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdning. Revisoren skal med sin påtegnelse udtale sig om, at modtagne støttemidler er anvendt korrekt.

12. Foreningens opløsning

12.1 Foreningen kan kun opløses på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er afgivet for en opløsning. Blanke stemmer tæller ikke med til antallet af afgivne stemmer. På den opløsende generalforsamling skal det reviderede regnskab foreligge. Foreningens midler skal gå til idrætslige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.