SAMVÆR OG SAMVÆRD

Amager VK er et fællesskab på tværs af alder, køn, etnicitet, sprog, beskæftigelse, talent, ambition, identitet, socialklasse etc. Alle er mere end velkomne; de skal bare respektere fællesskabet, acceptere vore værdier og efterleve vore politikker.

Vi stræber efter at være en hel klub, der ser elite og bredde som hinandens forudsætninger, og som ønsker at have hold i alle kategorier, rækkende fra kids til mix og alt ind i mellem.

Vi er en forening og bygger på frivillighed, og at vi løfter i flok. Men selv om vi er amatører, tager vi vort fællesskab og vor sport alvorligt; vi ønsker at skabe og vedligeholde trygge og klare rammer for alle i klubben, såvel medlemmer som ledere og frivillige.

Derfor har vi opstillet følgende principper og politik for vort samvær i klubben:

Omgangsform

Volleyball er en udpræget teamsport, hvor der er stor indbyrdes afhængighed. Derfor er det væsentligt, at man er indstillet på at indgå i et eller flere teams i vor klub. Det indebærer også at tage en tjans engang i mellem, for ellers kan klubben ikke hænge sammen. Vi behandler hinanden med respekt, så vi taler ordentligt til og om hinanden. At der i kampens hede kan ryge en finke af panden, ser vi stort på, for volleyball er også et intenst og til tider hektisk spil. Men vi forudsætter en generelt set sympatisk tone, der tager udgangspunkt i gode intentioner, og vi accepterer ikke hverken mobning eller diskrimination.

Sociale medier

Mange hold kører deres kommunikation i lukkede fora på de sociale medier, ligesom klubben anvender sociale medier i sin offentlige kommunikation såvel som i f.eks. bestyrelsesarbejdet. Det ser vi som praktisk og som en moderne realitet. På de sociale medier deler vi også billeder af medlemmer, der illustrerer den sportslige udfoldelse og er i overensstemmelse med klubbens politikker og værdier dvs. typisk billeder fra trænings- og kampsituationer eller fra det sociale samvær i klubben. Vi tillader ikke optagelse eller deling af billeder, der kan opfattes som kompromitterende eller krænkende - og hvis der er tvivl, lader vi vores Bestyrelse tage stilling.

Alkohol, stoffer og rygning

Hverken alkohol, stoffer eller rygning hører til i hallen. Vi accepterer, at et hold i voksenrækkerne drikker en øl efter kamp, ligesom vi i forbindelse med ligakampe sælger øl fra boden. Desuden forekommer sociale arrangementer i klubben som f.eks. julefrokost, hvor der serveres alkohol. I alle tilfælde forudsættes mådehold, når arrangementer foregår i klubregi, og der må ikke efterlades alkohol i klubhus eller i andre af klubbens faciliteter. I ingen tilfælde accepteres servering af alkohol for børn eller unge under 18 år, ligesom brug af stoffer af en hvilkensomhelst art ikke tolereres.

Betting og pengespil

Børn og unge under 18 år må ikke spille pengespil, således heller ikke i forbindelse med deres sport. Ligeledes opfordrer klubben dens voksne medlemmer til en balanceret pengespilsadfærd. Spil på idrætsbegivenheder, hvori en spiller selv deltager som idrætsudøver eller dommer, eller på anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af begivenheden er ikke tilladt.

Tryghed for børn og unge

Alle børn og unge skal kunne færdes i Amager VK i rammer, der sikrer tryghed og sundt samvær med fokus på sport og fællesskab. Det betyder konkret, at Amager VK årligt indhenter børneattester for alle trænere og sikrer, at vore ansvarlige har pletfri baggrund. Desuden gøres alle børne- og ungdomstrænere bekendt med det udvidede ansvar det er træne børn og unge og jf. afsnittet om tryghed for ledere og trænere udfærdiges klare retningslinjer for alle trænere og ledere.

Tryghed for ledere og trænere

Ledere og trænere yder en stor indsats for at udvikle den enkelte spiller, skabe fælles begejstring, stimulere sammenholdet og holdånden, sikre formen, træne samme slag til perfektion, give øvelser, lægge taktik for at præstere bedst muligt osv. Og både fordi de fortjener det som frivillige, der yder en indsats, og fordi de ligesom alle andre præsterer bedre sådan, skal også føle sig trygge. Den tryghed skaber vi gennem god og åben kommunikation og med klare retningslinjer i individuelle aftaler med alle trænere og ledere.

Indrapportering af overtrædelser

Hvis man vil indrapportere en overtrædelse af denne politik, gør man det til sin nærmeste leder eller kontaktperson, der har pligt til at vidererapportere til Bestyrelsen med sin egen indstilling til, om det er et brud eller ej. Hvis man af en eller anden grund ikke ønsker at indrapportere en overtrædelse til nærmeste leder eller kontaktperson, gør man det til klubbens formand. Alle indrapporterede overtrædelser behandles i klubbens bestyrelse, og der skal altid gives et feedback til den, der har indrapporteret.

Sanktioner ved konstaterede overtrædelser

Det er vigtigt at fastholde princippet om at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Det er også vigtigt altid at høre mere end kun en af sagens parter. Men i tilfælde hvor en overtrædelse er konstateret, tager Bestyrelsen konkret og individuel stilling til en sanktion, der afhængig af overtrædelsens karakter og omfang kan række fra samtale over påtale til i det helt ekstreme fald eksklusion eller politianmeldelse.